nạp mực máy in loại 1 80K/lần

nạp mực máy in loại 1 80K/lần